burza podniku, stroju a zásob. burza podniku a.s.

index odešli e-mail vytiskni tuto stránku

Obchodní podmínky

Prodej nebo koupě podniků, obchodních společností a majetkových účastí ve společnostech a družstvech

Podniky, minoritní a majoritní obchodní podíly a akcie na společnostech a družstvech registrovaných v České republice a v zahraničí. Nejedná se o akcie velkých korporací, které prezentují vlastnicky zanedbatelné podíly na základním kapitálu. Předmět podnikání není nijak omezen a zahrnuje rovněž zemědělskou výrobu, služby jakéhokoliv charakteru, velkoobchod, maloobchod.

Při záměru PRODAT poskytujeme tyto služby:

 • Návštěva zájemce, provedení základní analýzy společnosti nebo družstva
 • Vypracování stručného informačního souhrnu o nabízeném subjektu nebo informačního memoranda
 • Provedení indikativního odhadu tržní hodnoty
 • Zveřejnění informačního souhrnu na portálu BURZA PODNIKŮ po dobu 180 dní
 • Aktivní marketing - vytipování konkrétních investorů v tuzemsku a zahraničí a jejich přímé oslovení (po Vašem schválení), vedení obchodních jednání
 • Průběžná správa obchodního případu zahrnující shromažďování reakcí na nabídku, organizace a účast při jednáních se zájemci, podpora při výběru kupujícího s důrazem na dosažení co nejvýhodnějších podmínek pro prodávajícího
 • Organizace data roomu, veřejné soutěže
 • Právní servis ve věci kupní smlouvy (podle požadavků prodávajícího)

Informační souhrn – stručný výchozí informativní materiál o cílové společnosti obsahující nejpodstatnější skutečnosti (obor podnikání, velikost společnosti, core business, definování trhu, hospodářské výsledky, majetek).

Informační memorandum – souhrnný podrobný dokument o cílové společnosti mající za cíl věrně, úplně a pravdivě informovat potenciální investory o všech podstatných skutečnostech ve společnosti (historie, vlastnická struktura, předmět podnikání, organizační struktura, majetek a závazky společnosti, rizika spojená s podnikem, strojní vybavení, nemovitý majetek, lidské zdroje, dodavatelé a odběratelé, podíl na trhu atd.).

Data room – prezentace klíčových dokumentů prodávané společnosti investorům v rámci jejich rozhodování o investici. Nejčastěji se jedná o obchodní smlouvy do budoucna, nájemní smlouvy, manažerské smlouvy, vnitropodnikové normy, finanční plány, úvěrové smlouvy, licenční smlouvy apod.

K organizaci prodeji tohoto majetku je nutno uzavřít s naší společností Smlouvu o zprostředkování.

Cena služeb

Celková cena je dvousložková a obsahuje:

 • Jednorázový poplatek, kryjící náklady na analýzu společnosti, vypracování informačního souhrnu, indikativního ocenění a další úkony spojené se zpracováním nabídky, splatný po podpisu smlouvy o zprostředkování ve výši:

Bilanční suma podniku (mil Kč)

Poplatek (Kč)

do 20,0 mil

15 000,-

21,0 - 50,0 mil

30 000,-

51,0 - 90,0 mil

50 000,-

90,1 - 200,0 mil

60 000,-

nad 200,0 mil

80 000,-

 • Provize v případě úspěšného uzavření obchodu se třetí osobou obstaranou naší společností v procentech z dosažené kupní ceny bez DPH ve výši:

 

Transakční cena
(mil Kč)

Provize
%

do 30,0

4,0

30,1 - 40,0

3,5

40,1 - 70,0

3,0

70,1 - 90,0

2,5

90,1 - 150,0

2,0

Nad 150,0

individuálně

Provize je splatná po uzavření obchodní transakce a inkasu kupní ceny prodávajícím.

JAK POSTUPOVAT:

 1. Zájemce o spolupráci vyplní formulář 001-1-Nabídka podniků a zašle jej jako přílohu e-mailu na adresu burza.podniku@seznam.cz (formulář je připraven ke stažení zde: formulář 001-1-Nabídka podniků)

 2. Pracovníci společnosti Vás budou kontaktovat telefonicky nebo emailem do 3 pracovních dnů a dohodnou termín osobního jednání.

 

Při záměru KOUPIT postupujeme takto:

 • Návštěva zájemce, společné definování parametrů poptávky
 • Vypracování stručného informačního souhrnu (Facts Sheet) o poptávaném subjektu
 • Aktivní marketing - vyhledávání a přímé oslovení vhodných subjektů v tuzemsku i zahraničí
 • Zveřejnění poptávky na portálu BURZA PODNIKŮ po dobu 180 dní
 • Průběžná správa poptávky zahrnující shromažďování reakcí na poptávku a předávání kupujícímu, organizace a účast při jednáních s prodávajícími, poradenství při výběru cílového subjektu s důrazem na dosažení co nejvýhodnějších podmínek pro kupujícího
 • Provedení due diligence (ekonomická, právní a personální oblast) u vybraných společností
 • Právní servis ve věci kupní smlouvy, je-li vyžadován

K poptávání koupě podniků, majetkových účastí na společnostech a družstvech je nutno uzavřít s naší společností Smlouvu o zprostředkování.

 

Cena služeb provozovatele:

 • Provize pouze v případě úspěšného uzavření obchodu se třetí osobou obstaranou naší společností v procentech z dosažené kupní ceny bez DPH ve výši:

Transakční cena
(mil Kč)

Provize
%

40,1 - 50,0

2,0

50,1 - 70,0

2,0

70,1 - 90,0

2,0

90,1 - 150,0

1,5

Nad 150,0

individuálně

Provize je splatná po uzavření obchodní smlouvy s prodávajícím.

JAK POSTUPOVAT:

 1. Zájemce o spolupráci vyplní formulář 002-1-Poptávka-podniků a zašle jej jako přílohu e-mailu na adresu burza.podniku@seznam.cz (formulář je připraven ke stažení zde: formulář 002-1-Poptávka-podniků)

 2. Pracovníci společnosti se se zájemcem spojí telefonicky nebo emailem do 3 pracovních dnů a dohodnou termín osobního jednání.

V případě zájmu zajišťujeme i další služby, často související s obchodní transakcí:

Provádění šetření typu Due diligence – šetření prováděné potenciálním investorem či pověřeným subjektem u cílové společnosti s cílem ověřit informace poskytnuté zájemcem a mající za cíl posoudit ekonomická, daňová, právní, personální a jiná rizika spojená s koupí cílové společnosti. Cílová společnost je povinna toto šetření v přiměřeném rozsahu strpět a poskytovat součinnost.

Tržní ocenění společností – v rámci ocenění je provedena strategická analýza podniku, analýza oborového okolí, definování trhu, SWOT analýza a podle charakteru podniku zvolena některá z výnosových nebo majetkových metod ocenění.

Cena těchto dvou služeb a termíny plnění jsou sjednávány individuálně s přihlédnutím k velikosti společnosti, její povaze a složitosti obchodního případu. K realizaci konkrétních služeb dochází na základě samostatné smlouvy o dílo.

nahoru

© BURZA PODNIKŮ a.s. 1997-2009, All rights reserved.
Vyloučení odpovědnosti